مرکز تحقیقات و واحد تولید کشت مادری با بکارگیری دانش فنی قارچ شناسی و آزمایشگاه مجهز تولید کشت مادری سویه های تائید شده و با کنترل کیفی انواع قارچهای دارویی را جهت تکثیر صنعتی و مورد نیاز مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی را در کوتاهترین زمان ممکن تامین مینماید و همچنین با ارتباط نزدیک با مراکز معتبر تولید در جهان قادر است انواع سویه ها را از اروپا و آمریکا تامین نماید.